Aktualności

 

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2019 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września  2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabłędzy sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie.

ścieżka dostępu:

https://bip.malopolska.pl/gaowtuchowie,a,1759524,bilans-2019-szkola-podstawowa-im-jana-pawla-ii-w-zabledzy.html


Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2018 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabłędzy sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie.

ścieżka dostępu:

https://bip.malopolska.pl/gaowtuchowie,a,1591852,bilans-2018-szkola-podstawowa-im-jana-pawla-ii-w-zabledzy.html

…………………………………………………………………………………………………..

Rekrutacja do Oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zabłędzy na rok szkolny 2016/2017.


Informacja o programie Rodzina 500+ w Szkole Podstawowej w Zabłędzy 15.03.2016 o godzinie od 8.30-12.00.

076963_620
Projekt Odblaskowa Szkoła w Zabłędzy .

Odblaskowa Szkoła w Zabłędzy
Sprawozdanie z realizacji działań podejmowanych w ramach konkursu „ Odblaskowa szkoła ’’ w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy w roku szkolnym 2014/2015
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabłędzy przystąpiła po raz pierwszy do konkursu „ Odblaskowa szkoła’’. Dyrekcja , nauczyciele i pracownicy naszej szkoły promując ideę bezpieczeństwa swych podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły wyposażyli dzieci w kamizelki i elementy odblaskowe .
Uczniowie od kilku już lat obowiązkowo noszą kamizelki odblaskowe , które otrzymali darmowo w szkole . W akcję tę wzorowo włączyli się rodzice , którzy dbają o to , by ich pociechy każdego dnia wychodząc do szkoły lub autobusu szkolnego pamiętały o włożeniu kamizelki odblaskowej .
Realizacja kryteriów dodatkowych
Ad 1. Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego konkursu plastycznego na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
– Zorganizowano ogólnoszkolny konkurs plastyczny pt ,,Jestem widoczny na drodze ’’, w którym wzięli udział uczniowie oddziału przedszkolnego i wszystkich klas oraz ich rodzice. Prace wykonywane były techniką dowolną i zostały wyeksponowane na ściennych gazetkach szkolnych zachęcając wszystkich wchodzących do szkoły do noszenia odblasków. Podsumowanie konkursu i wręczenie upominków odbyło się 07.11.2014r.
Ad 2. Organizacja w trakcie trwania akcji ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
– Zorganizowano ogólnoszkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego , w którym wzięli udział uczniowie klas I-III .Opiekunowie świetlicy
szkolnej opracowali i przeprowadzili w ramach zajęć świetlicowych krótki test
z zakresu podstawowych zasad poruszania się pieszych po drodze. Każdy z uczestników mógł zdobyć ,, Kartę Pieszego”.
Ad 3. Organizacja imprez promujących bezpieczeństwo uczniów w drodze do
i ze szkoły.
– W pierwszym tygodniu września we wszystkich klasach oraz w oddziale przedszkolnym odbyły się zajęcia , na których dzieci uczyły się zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
– Przypominanie uczniom zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym na apelach szkolnych przed dniami wolnymi , na odprawach przed wycieczkami i wyjazdami szkolnymi przypominanie o obowiązku noszenia kamizelek odblaskowych i egzekwowanie go.
– Prezentacja programu artystycznego promującego bezpieczne poruszanie się po drodze na akademii szkolnej z okazji ,,Ślubowania klasy I’’.
Ad 4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych , kółek zainteresowań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
– Na zajęciach świetlicy szkolnej w miesiącach wrześniu i październiku oraz w pierwszym tygodniu listopada przeprowadzono cykl spotkań , których celem
było przygotowanie uczniów do ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz przeprowadzenie tego konkursu.
Ad 6.Lokalna promocja idei konkursu ,,Odblaskowa szkoła’’.
Prezentacja informacji i zdjęć dotyczących udziału uczniów naszej szkoły w
konkursie ,,Odblaskowa szkoła ’’na:
– stronie internetowej miastaTuchów www tuchow.pl
– na stronie internetowej wsi Zabłędza www zabledza.pl
– prezentacja zdjęcia uczniów naszej szkoły promującego ideę wyposażania
uczniów w kamizelki odblaskowe w lokalnej prasie – Kurier Tuchowski –
wrzesień 2014 | nr 9 (24)
– zorganizowanie gazetek ściennych oraz galerii prac plastycznych na terenie
szkoły.
Ad 7.Inne niekonwencjonalne sposoby wpływu na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy.
– Spotkanie uczniów wszystkich klas naszej szkoły i dzieci z oddziału
przedszkolnego z policjantem z komisariatu policji w Tuchowie.
– wyposażenie rodziców uczniów w opaski odblaskowe.
– współudział rodziców uczniów w konkursie plastycznym ,,Jestem widoczny
na drodze .’’
– współpraca z firmą produkującą odblaski – wiblask , która zainstalowała
na korytarzu szkolnym automat z odblaskami .
– zdobywanie sprawności – ,,rowerzysta-turysta ’’w ramach ogólnopolskiego
programu ,,Mały mistrz ’’.
– wyrabianie nawyku zakładania kamizelek odblaskowych u najmłodszych
poprzez noszenie ich na codziennych spacerach w grupie przedszkolnej oraz
każdorazowych wyjściach poza teren szkoły dzieci z klas I-III w ramach zajęć.
– udział w różnorodnych programach ogólnopolskich umożliwiających zdobycie
wiedzy i umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach przez uczniów
naszej szkoły np. ,,Słońce na drodze”, ,, Kabacjanie dają radę”, ,,Bezpieczny
Puchatek”.
Ad 8. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zabłędzy jest szkołą położoną
przy drodze wojewódzkiej nr 977 , na której ruch samochodowy jest bardzo
duży .Pracownik szkoły pomaga dzieciom w przekraczaniu jezdni na
przejściu dla pieszych w okolicy szkoły oraz do i z autobusu szkolnego.

Projekt odblaskowa szkola 1

 

Projekt odblaskowa szkola 2 Projekt odblaskowa szkola 3 Projekt odblaskowa szkola 4 Projekt odblaskowa szkola 5 Projekt odblaskowa szkola 6

 

Szkolny koordynator konkursu
mgr Marta Grzebień
Zabłędza dn.07.11.2014r.